Statut Przedszkola

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 7

w Jaworznie

Jaworzno 2014

S T A T U T

Tekst ujednolicony

Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Jaworznie

opracowany na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z póź. zm.)

Statut bazowy zatwierdzony Uchwałą nr 3/2001/2002 z dnia 31.10.2001r.

§ 1

 1. Przedszkole Miejskie nr 7 w Jaworznie, zwane dalej „przedszkolem” jest publiczną placówką oświatową w rozumieniu ustawy o systemie oświaty:

 1. typ przedszkola – przedszkole ogólnodostępne.

 1. numer porządkowy przedszkola – 7

 1. siedziba przedszkola – budynek wspólnie użytkowany ze Szkołą Podstawową nr 5 położony w Jaworznie przy ul. Puszkina 5

2. Na stemplu przedszkola używana jest jego pełna nazwa wraz z dodatkowymi informacjami:

Przedszkole Miejskie nr 7

43-603 Jaworzno, ul. Puszkina 5

REGON: 272001193, NIP: 632-192-50-70

tel.: (032) 762 92 56 do 58

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Jaworzno.

4. Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

5. Przedszkole jest nieferyjną placówką oświatową.

§ 2

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych:

  1. Cele i zadania przedszkola:

   1. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznejzgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

   1. umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

   2. występowanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej lub doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej,

   3. występowanie do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu Rodzinnego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną, losową dziecka.

  1. Realizacja zadań przedszkola poprzez:

   1. kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata, wobec życia,

   1. wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, tym samym przygotowanie je do efektywnego korzystania z nauki szkolnej,

   1. przygotowanie dziecka do takiego rozwoju psychofizycznego, jaki jest niezbędny do podjęcia przez niego nauki w szkole,

   1. pomaganie rodzicom w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniu poprzez kontakty indywidualne z rodzicami, zebrania grupowe, zajęcia otwarte, pedagogizację rodziców na zebraniach ogólnych i grupowych,

   1. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,

   1. wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń,

   1. inicjowanie poczucia tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania oraz uczuć współodpowiedzialności za własne zachowanie,

   1. realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola poprzez:

wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów

i porażek;

rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych

relacjach z dziećmi i dorosłymi;

stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa

w zabawach i grach sportowych;

budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym

oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały

dla innych;

wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości

i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

  1. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie: zajęć logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych i wyrównawczych,

j) zapewnienie nauczycielowi wyposażenia w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres jego obowiązków,

k) wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt, który umożliwi realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

  1. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne bezpieczeństwo, opiekę i higienę w czasie ich pobytu w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem, w szczególności poprzez:

   1. rygorystyczne przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w szkolnictwie,

   1. każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek, zależnie od czasookresu pobytu grupy w przedszkolu,

   1. w grupie najmłodszej jest zatrudniona dodatkowa osoba – pomoc nauczyciela, której obowiązkiem jest wspomaganie nauczycielki w sprawowaniu opieki,

   1. podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup, odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,

   1. w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (wycieczki, wyjazdy śródroczne – zielone przedszkola) zapewniona jest opieka, co najmniej jednego opiekuna na 10 wychowanków, a podczas spacerów 1 osoba dorosła na 15 wychowanków,

   1. ścisłą współpracę z rodzicami dzieci niepełnosprawnych celem organizacji właściwej opieki i realizacji zaleceń wydanych przez specjalistów,

  1. Określa się następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

   1. rodzice (prawni opiekunowie) maja obowiązek przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,

   1. rodzice (prawni opiekunowie) powinni przyprowadzać dziecko do szatni i oddać je pod opiekę pracowników przedszkola,

   1. dzieci mogą być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby pełnoletnie upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów). Upoważnienie powinno zawierać datę przyprowadzenia lub odbioru dziecka, dane osobowe osoby upoważnionej oraz numer dowodu tożsamości, którym się ona legitymuje, telefon kontaktowy. Upoważnienia pozostają w dokumentacji przedszkola,

   1. rodzice (prawni opiekunowie) dziecka mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z czasem pracy przedszkola określonym w arkuszu organizacji na dany rok szkolny oraz deklaracją zawartą w karcie zapisu dziecka do przedszkola,

   1. w przypadku nieodebrania dziecka do określonej godziny nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie, uzgadniając jak najszybszy czas odbioru dziecka z przedszkola,

   1. gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu 1 godzinę,

   1. po upływie tego czasu może powiadomić policję o pozostawieniu dziecka w przedszkolu i niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami),

   1. przedszkole może odmówić wydania dziecka, gdy stan osoby zamierzającej je odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (tj. osobie pod wpływem alkoholu i środków odurzających),

   1. o każdej odmowie wydania dziecka niezwłocznie powiadomiony jest dyrektor lub osoba zastępująca dyrektora pod jego nieobecność. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami),

   1. prośby rodziców (prawnych opiekunów), dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców lub opiekunów muszą być poparte stosownymi orzeczeniami sądowymi,

   1. za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci określonych w pkt. 4 odpowiedzialni są rodzice, nauczyciele.

§ 3

 1. Organami przedszkola są:

  1. dyrektor przedszkola,

  1. rada pedagogiczna,

  1. rada rodziców.

2. Dyrektor przedszkola w szczególności:

1) kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje go na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki wychowania, nauki i opieki oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

a) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom

w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

4) sprawuje opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

6) wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w pkt. 5, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

7) organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,

8) przewodniczy radzie pedagogicznej przedszkola, przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania,

9) przedstawia radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku oraz wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego a także do 31 sierpnia każdego roku informacje o działalności przedszkola,

10) dba o powierzone mu mienie,

11) współpracuje z radą rodziców i radą pedagogiczną w zakresie statutowych zadań

przedszkola,

12) opracowuje każdego roku arkusz organizacji przedszkola,

13) dokonuje oceny pracy, oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz nadaje w drodze decyzji administracyjnej stopień awansu zawodowego dla nauczyciela kontraktowego,

14) powołuje komisję, która rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami przedszkola,

15) współpracuje ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

16) powierza stanowisko wicedyrektora, utworzone zgodnie z wymogami § 12 ust. 1 niniejszego statutu i odwołuje z niego, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej,

17) decyduje jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

18) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć na podstawie odrębnych przepisów,

19) może skreślić, w drodze decyzji, dziecko z listy wychowanków, zgodnie z § 16 ust.8 statutu. Nie dotyczy to jednak dziecka objętego obowiązkiem przedszkolnym,

20) prowadzi dokumentację przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami,

21) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

22) podejmuje decyzje o objęciu udzielania pomocy dziecku zajęciami specjalistycznymi na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia, oraz decyduje o ich zakończeniu,

23) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje do podejmowania innowacji pedagogicznych,

24) systematycznie kontroluje przestrzeganie przepisów prawa dotyczących działalności wychowawczo- dydaktycznej, i opiekuńczej,

25) stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,

26) w przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni inna osoba- nauczyciel, upoważniony przez organ prowadzący, po uprzednim zasięgnięciu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

27) wykonuje zadania dotyczące działalności przedszkola określone w ustawie o finansach publicznych, w szczególności:

a) opracowywanie projektów planów finansowych,

b) sporządzanie planów finansowych,

c) nadzór nad prawidłowością gospodarki finansowej, w tym wykonywanie obowiązków

w zakresie kontroli finansowej,

d) zapewnianie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

28) odpowiada za: prawidłowe gospodarowanie środkami określonych finansowymi pozostającymi w dyspozycji przedszkola i zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.

29) zawiera umowy i zaciąga zobowiązania na podstawie imiennych upoważnień Prezydenta Miasta.

30) współpracuje z Miejskim Zespołem Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Jaworznie.

31) utrzymuje i użytkuje nieruchomość gminną przekazaną na rzecz przedszkola w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadami określonymi w stosownych przepisach w szczególności wykonywanie konserwacji i bieżących napraw.

3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki:

1) w skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni

w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział

z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek

rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej

wychowawczej i opiekuńczej przedszkola oraz rodzice,

2) rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane,

3) uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej

członków,

4) osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania

spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste

wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

5) uchwały rady pedagogicznej mają charakter aktu prawnego,

6) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

w przedszkolu,

c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

d) uchwalanie statutu przedszkola i dokonywanie w nim zmian,

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

7) rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

 1. projekt planu finansowego przedszkola,

 1. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 1. propozycje dyrektora dotyczące powierzenia stanowiska wicedyrektora lub odwołania z niego,

 1. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 1. pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego.

8) Ponadto rada pedagogiczna może:

 1. występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu,

 1. z własnej inicjatywy ocenić sytuację i stan przedszkola i występować z wnioskami do dyrektora lub organu prowadzącego przedszkole,

 1. występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora, dyrektora w przedszkolu,

9) Rada pedagogiczna dba o prawidłowy przepływ informacji w przedszkolu.

4. Rada rodziców:

  1. w przedszkolu działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,

  1. rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

  1. do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

   1. programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli,

   1. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców,

   1. w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania i wychowania,

   1. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

  1. do zadań rady rodziców należy również:

   1. współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

   1. uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci,

   1. prezentowania wobec dyrektora i rady pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola,

   1. przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej rady rodziców,

   1. organizowanie prac użytecznych na rzecz przedszkola oraz wzbogacanie wyposażenia przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

   1. organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,

   1. udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci,

   1. udzielanie pomocy dzieciom i ich rodzicom będących w trudnej sytuacji materialnej,

   1. opiniowanie decyzji dyrektora w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,

  1. w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa jej regulamin.

5. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola:

1. spory między dyrektorem a pozostałymi organami przedszkola rozstrzyga organ prowadzący przedszkole oraz organ nadzoru pedagogicznego, każdy w zakresie swoich kompetencji,

2. spory między pozostałymi organami rozstrzyga komisja pojednawcza powołana przez dyrektora przedszkola, w skład, której wchodzą:

   1. dyrektor przedszkola,

   2. przedstawiciel rady pedagogicznej,

   3. przedstawiciel rady rodziców.

§ 4

 1. Przedszkole Miejskie nr 7 w Jaworznie funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, z uwzględnieniem § 5-7 Statutu Przedszkola.

§ 5

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków.

§ 6

 1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów)

lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

2a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

  1. przedszkole diagnozuje potrzeby rodziców w zakresie zajęć dodatkowych po przedstawieniu ofert na zebraniu organizacyjnym,

  1. zajęcia dodatkowe odbywają się w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, przed lub poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej, na wniosek rodziców wyrażony pisemnym oświadczeniem,

  1. W przedszkolu za zgodą kuratora oświaty, może być, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane za dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, powinien być dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

  1. z dziećmi w wieku 2,5-3-4 lat – około 15 minut,

  2. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 7

 1. Przedszkole może być jedno lub wielooddziałowe.

§ 8

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym, dyrektor opracowuje w arkuszu organizacji przedszkola. Arkusz ten zatwierdza organ prowadzący.

 1. W arkuszu organizacji przedszkola dyrektor określa:

  1. liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów,

  1. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

  1. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,

  2. liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowańnkwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjecie postępowań.

§ 9

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych).

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 10

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, zgodnie z ust.2 pkt 2.

 1. Organizacja pracy przedszkola:

  1. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej wynosi 10,5 godziny, w czasie od 6.00 do 16.30. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie, w czasie od 8.00 do 13.00. Dzienny czas pracy przedszkola, odziałów jest zgodny z arkuszem organizacji przedszkola.

  1. przerwy w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej,

  1. za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) mogą być również prowadzone dodatkowe formy kształcenia finansowanych przez rodziców.

Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, w przedszkolu organizuje się nieodpłatnie na życzenie rodziców naukę religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela,

  1. Przedszkole organizuje wyżywienie:

   1. dla wychowanków: śniadania, obiady, podwieczorki,

   1. dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola: obiady.

    Opłaty za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym w drodze zarządzenia.

  1. W przedszkolu opłacie podlegają świadczenia wykraczające poza podstawę programową ustalone przez Radę Miejską w drodze uchwały.

  2. Dyrektor może organizować nauczanie indywidualne na podstawie odrębnych przepisów.

§ 11

 1. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, określa dyrektor z uwzględnieniem przepisów § 12-15. Każdemu pracownikowi przedszkola powierza szczegółowy zakres obowiązków, który znajduje się w teczkach akt osobowych.

 1. Pracownikami administracyjno – obsługowymi w przedszkolu są:

  1. intendent,

  2. kucharz,

  3. pomoc kuchenna,

  4. pomoc nauczyciela,

  5. woźny,

  6. konserwator, robotnik do prac lekkich,

  7. inspektor do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

  8. Pomoc administracyjna (biurowa)

 1. Zakres zadań pracowników administracyjno – obsługowych obejmuje:

 1. Intendent

  1. sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola ,

  2. załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola,

  3. zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt,

  4. nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,

  5. sporządzanie jadłospisów,

  6. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  7. uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodziców, naradach roboczych.

 1. Kucharz

 1. punktualne przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków,

 2. przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru i dbanie o racjonalne ich zużycie,

 3. prowadzenie magazynu podręcznego,

 4. utrzymanie powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych,

 5. branie udziału w ustalaniu jadłospisu.

3) Pomoc kuchenna

 1. pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków,

 2. utrzymywanie w czystości kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych,

 3. załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem, dostarczaniem produktów.

4) Pomoc nauczyciela

 1. spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków, poleconych przez dyrektora i nauczyciela danego oddziału oraz innych wynikających z rozkładu czynności w ciągu dnia,

 2. utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach .

c) rozbieranie i ubieranie dzieci przed wyjściem na dwór,

d) sprawowanie opieki podczas ćwiczeń gimnastycznych,

e) sprawowanie opieki podczas spacerów i wycieczek,

f) sprawowanie opieki podczas zabiegów higieniczno – sanitarnych,

g) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci od momentu odbioru od rodziców

i doprowadzeniu ich do sali zajęć oraz z sali do rodziców,

5) Woźny

 1. dbanie o dobro dziecka , współpracowanie z nauczycielem w procesie wychowawczo – opiekuńczym,

 2. utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach,

 3. utrzymywanie w stanie używalności powierzony sprzęt.

d) rozbieranie i ubieranie dzieci przed wyjściem na dwór,

e) sprawowanie opieki podczas ćwiczeń gimnastycznych

f) sprawowanie opieki podczas spacerów i wycieczek,

g) sprawowanie opieki podczas zabiegów higieniczno – sanitarnych,

h) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci od momentu odbioru od

rodziców i doprowadzeniu ich do sali zajęć oraz z sali do rodziców,

6) Konserwator, robotnik do prac lekkich

 1. dbanie o stan techniczny urządzeń w przedszkolu,

 2. dokonywanie bieżących napraw maszyn, sprzętu i urządzeń,

 3. strzeżenie mienia przedszkola,

 4. utrzymywanie czystości na powierzonym odcinku.

7) Inspektor do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy przedszkola oraz przestrzegania przepisów BHP przez pracowników.

 2. inicjowanie i popularyzowanie na terenie przedszkola problematyki BHP.

8) Pomoc administracyjna (biurowa)

 1. a) prowadzenie kancelarii przedszkolnej,

 2. b) archiwizacja dokumentów,

 3. c) ewidencjonowanie frekwencji dzieci, obsługa programu SOHiS „Przedszkolak”,

 4. d) przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym przedszkola,

 5. e) wykonywanie prac administracyjno – biurowych.

4. Wszystkich pracowników obowiązuje:

 1. troska o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu,

 1. reagowanie na dostrzeżone sytuacje lub zachowania wychowanków stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa,

 1. niezwłoczne powiadomienie dyrektora lub jego zastępcy o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach mających znamiona demoralizacji, przestępstwa lub stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia wychowanków,

 1. zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola a także ogrodu, zapytanie jej o cel pobytu i odpowiednie postępowanie,

 1. reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez dzieci zasad zachowania, dyscypliny, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych słów i zwrotów, wulgarne gesty.

§ 12

 1. W Przedszkolu Miejskim Nr 7 może być utworzone stanowisko wicedyrektora, gdy:

  1. funkcjonuje, co najmniej 6 oddziałów,

  1. posiada oddziały zlokalizowane w różnych miejscach,

  1. posiada, co najmniej 2 oddziały pracujące dłużej niż 10 godzin dziennie.

  2. Do zadań wicedyrektora należy:

 1. Wykonywanie zadań zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim
  a dyrektorem.

 2. Współkierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną przedszkola.

3. Współdecydowanie o organizacji zajęć dodatkowych.

4. Dokonywanie oceny stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej przedszkola i nauczycieli.

5. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli oraz dokonywanie oceny pracy pozostałych pracowników przedszkola,

6. Analizowanie i ocenianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,

7. Inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

8. Współopracowywanie programu rozwoju przedszkola,

9. Wykonywanie prac biurowych związanych z bieżącą działalnością przedszkola,
a szczególnie te zlecone przez dyrektora,

10. Dysponowanie środkami finansowymi przedszkola w przypadku nieobecności dyrektora
i ponoszenie odpowiedzialności za ich wykorzystanie,

11. Reprezentowanie placówki na zewnątrz w przypadku nieobecności dyrektora,

12. Wykonywanie zadań podczas nieobecności dyrektora, poza tymi na które pełnomocnictwo otrzymał dyrektor od Prezydenta Miasta.

 1. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust. 1, a także, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

§ 13

 1. Na podstawie arkusza „Organizacji przedszkola”, ilości i wieku dzieci przyjętych do przedszkola, tworzy się poszczególne oddziały.

Czas pracy tych oddziałów dostosowany jest do potrzeb rodziców, nie dłużej niż 10 godzin dziennie. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, którym powierza funkcję wychowawcy, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

  1. oddział 5 godzinny- 1 nauczyciel,

  2. oddział 6-7 godzinny- 1 nauczyciel prowadzący i dyrektor lub 2 nauczycieli,

  3. oddział powyżej 8 godzin – 2 nauczycieli.

 1. W miarę możliwości dyrektor przedszkola przestrzega zasady ciągłości pracy wychowawczej, przydzielając tak nauczycieli, aby prowadzili swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzice mogą mieć możliwość wpływania na dobór, bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył dany oddział. Zmiana taka może nastąpić na początku roku szkolnego.

§ 14

 1. W Przedszkolu Miejskim nr 7- ogólnodostępnym w przypadku utworzenia oddziału integracyjnego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

§ 15

 1. Szczegółowy zakres zadań nauczyciela – wychowawcy oddziału:

  1. w zakresie współpracy przedszkola z rodzicami, ustala się następujące formy współdziałania, mające na celu wychowanie i kształcenie dzieci:

a) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących

realizowanych w przedszkolu;

b) zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie

ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

c) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do

wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;

d) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólne

organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci.

e) prowadzenie zebrań grupowych oraz kontaktów indywidualnych, mających na celu

przekazywanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów i rozwoju, propagowanie różnorodnych form współpracy rodzicami poprzez:

     • zajęci otwarte, pokazowe, konsultacje dla rodziców, rozmowy indywidualne, ankiety anonimowe, prelekcje

     • gazetki grupowe, eksponowanie prac plastycznych,

     • organizuje uroczystości, spotkania okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych członków rodziny,

     • kąciki dla rodziców – umieszczanie informacji dotyczącej zadań realizowanej tematyki,

f) we wszystkich organizowanych kontaktach z rodzicami, mają oni prawo do wyrażania

i przekazywania uwag i spostrzeżeń dotyczących działalności przedszkola do dyrektora oraz

organów prowadzących i nadzorujących placówkę,

  1. każdy nauczyciel – wychowawca odpowiedzialny jest za planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – opiekuńczej i dydaktycznej, za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków,

  1. określa się szczegółowy zakres zadań nauczycieli:

   1. nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, obowiązującymi programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa,

   1. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,

   1. w pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, logopedyczną oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów,

   1. odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

   1. prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentuje te obserwacje oraz informuje rodziców o ich wynikach,

   1. zgodnie z zasadą indywidualnej pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości,

   1. wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej go rzeczywistości społeczno- kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń,

   1. prowadzi dokumentację dotycząca diagnozy rozwoju i postępów dziecka, opracowuje indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej, kształtuje świadomość zdrowotną dzieci oraz nawyki dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami,

   1. korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora i rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w przypadku pogłębionej diagnozy, związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i instytucji oświatowo- naukowych,

   1. planuje własny rozwój zawodowy, podnosi i doskonali swoje kwalifikacje zawodowe, systematycznie podnosi swoją wiedzę ogólną i zawodową korzystając z prawa pierwszeństwa we wszystkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie, doskonali swoje kwalifikacje zawodowe,

   1. dba o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych,

   1. uczestniczy czynnie w pracach Rady Pedagogicznej i realizuje jej postanowienia i uchwały,

ł) inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym,

rekreacyjno- sportowym,

    1. realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora przedszkola, a wynikające z bieżącej działalności przedszkola,

    2. przygotowuje do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

  1. Nauczyciela – wychowawcę obowiązuje dokumentacja pedagogiczna dotycząca powierzonego oddziału, zgodnie z odrębnymi przepisami,

  1. w pracy pedagogicznej nauczyciel może korzystać z różnorodnej pomocy:

 1. instruktaż merytoryczno – metodyczny dyrektora przedszkola,

 1. szkoleniowe rady pedagogiczne,

 1. zajęcia koleżeńskie,

 1. konferencje i konsultacje z nauczycielem – doradcą,

 1. kontakt z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Katowicach,

 1. korzystanie z biblioteki przedszkolnej i biblioteki pedagogicznej,

 1. porady, konsultacje i warsztaty dla nauczycieli,

 1. inne,

2. Obowiązki logopedy:

 1. Do zadań logopedy należy w szczególności :

a) przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dziecka

b) diagnoza logopedyczna dzieci,

c) prowadzenie terapii logopedycznej,

d) prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców,

e) współudział w zajęciach na zasadzie obserwacji uczestniczącej w celu ustalenia form

pomocy w oddziaływaniach wobec dzieci,

f) wspieranie działań profilaktycznych i wychowawczych nauczyciela, pomoc w opracowaniu

indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka

g) organizowanie szkoleń dla nauczycieli przedszkola,

h) mobilizowanie możliwości i potencjału rodziny oraz wspieranie jej działań

wychowawczych

i) współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz innym poradniami

specjalistycznymi w zakresie konsultowania metod i form pomocy udzielanej dzieciom,

j) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

k) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,

   1. logopeda ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytoryczno– metodycznej ze strony dyrektora oraz rady pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych

w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.

   1. Ustala się stały harmonogram spotkań z rodzicami:

 1. zebrania ogólne – co najmniej raz w roku

 1. zebrania grupowe – 2 razy w roku

 1. zajęcia otwarte – minimum 2 razy w roku oraz inne formy wg potrzeb, nie uwzględnione

w harmonogramie.

§ 16

1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust 2 i 2a.

a) Dzieci w wieku 5 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

b) Dzieci niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami” przyjmowane są do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich.

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

a)W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku .

3. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest o przepisy Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

4. Warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo:

 1. dyrektor przedszkola zobowiązany jest do zapewnienia wychowankom oraz pracownikom bezpiecznych warunków pracy i nauki podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych,

 1. tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych dzieci, powinien być ustalony z uwzględnieniem równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia i różnorodności zajęć w każdym dniu,

 1. budynek przedszkola oraz przynależny do niego teren i urządzenia powinny odpowiadać ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

 1. teren przedszkola powinien być ogrodzony i powinien mieć zabezpieczenie uniemożliwiające dzieciom wyjście bezpośrednio na jezdnię,

 1. urządzenia sanitarne w pomieszczeniach, powinny być sprawne i utrzymane w należytej czystości,

 1. pomieszczenia przedszkolne, zgodnie z obowiązującymi normami powinny posiadać właściwą wentylację, oświetlenie, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową,

 1. stoliki, krzesła i inny sprzęt przedszkolny powinien być dostosowany do wzrostu dzieci,

 1. pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia powinny być często wietrzone,

 1. w salach zajęć temperatura powinna wynosić, co najmniej + 18° C,

 1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

  a) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15o C lub jest niższa,

  b) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu wychowanków.

 1. jeżeli miejsca, w których mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nich urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub je przerwać, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,

 1. nauczyciele powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz p/poż,

 1. przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji, opieka powinna być zwiększona w zależności od potrzeb,

 1. opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania oraz po przybyciu do przedszkola,

 1. zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy lub gołoledzi,

 1. w celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych, przedszkole powinno prowadzić w czasie zajęć systematyczną pracę nad zaznajamianiem ich z przepisami ruchu drogowego,

 1. przedszkole zapewnia dzieciom całoroczne ubezpieczenie NNW za zgodą i odpłatnością rodziców w ramach polisy z wybranym ubezpieczycielem,

 1. w przedszkolu nie przeprowadza się żadnych zabiegów medycznych, ani nie podaje farmaceutyków,

 1. w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola,

 1. w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka nauczyciel zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy i zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów).

5. Dziecko ma prawo do:

 1. bezpłatnego uczestnictwa w procesie nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej oraz we wszystkich organizowanych formach pracy, dostosowanych do jego potrzeb, a wynikających z jego rozwoju i warunków życiowych,

 1. poszanowania jego godności osobistej i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

 1. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym,

 1. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań dotyczących organizacji życia przedszkolnego, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli to nie narusza dobra innych.

6. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

 1. uzyskania rzetelnych informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka,

 2. obserwacji własnego dziecka w czasie zajęć i zabawy,

 3. uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez przedszkole.

7. Na rodzicach (prawnych opiekunach) dzieci uczęszczających do przedszkola w szczególności podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego spoczywa obowiązek:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,

2) informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły

podstawowej w obwodzie, którym dziecko mieszka o realizacji tego obowiązku

spełnionego w sposób określony w art 16 ust 5b ustawy o systemie oświaty,

3) przez niespełnienie obowiązku rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w

okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%,obowiązkowych zajęć edukacyjnych

w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,

4) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,

5) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,

6) kontaktowania się z nauczycielem – wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań

wychowawczych,

7) wyposażenia dziecka w materiały niezbędne do zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

8. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w następujących przypadkach:

1) zaległości z tytułu odpłatności powyżej dwóch miesięcy, za wyjątkiem dzieci objętych

obowiązkiem przedszkolnym,

2) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej nieprzerwanie dłużej niż

miesiąc, za wyjątkiem dzieci objętych obowiązkiem przedszkolnym,

3) uzasadnienie i tryb odwoławczy podejmuje się zgodnie z Kodeksem Postępowania

Administracyjnego.

§ 17

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 1. Przedszkole korzysta z obsługi ekonomiczno – administracyjnej świadczonej przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych.

 1. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Jaworzno, 29.08.2014r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *